دانیال محجوب
----حساب دار رسمی ---- *عضو کارگروه آموزش جامعه حسابداران رسمی *عضو کمیته کارشناسی کارگروه فنی واستانداردها ------ *عضو هیات تشخیص صلاحیت حسابدار مالی خبره

ارسال پیام