آمار شرکت کنندگان در آزمون جامعه حسابداران رسمی
در سال 1399

0
نفر شرکت کننده در نظر سنجی

موقیت در
تلاش, پشتکار, اراده قوی
می باشد

تعداد بالای 60درصد
10%
بین 50 تا 60 درصد
14%
بین 40 تا 50 درصد
21%
کمتر از 40 درصد
55%
نمایش نظر سنجی 1399
نظرات دوستان شرکت کننده در آزمون