گزارشگری مالی

گزارشگری مالی ارا ئه ی صورتهای مالی بـرمبنای استانداردهای جدید حسابداری ایران

در اين مقاله تغييرات استاندارد حسابداري شمارهی
1″ ارائهی صورتهاي مالي” )تجدید نظر شــدهی
۱۳۹۷ )مورد بررسي قرار میگيرد. يكي از مهمترين
تغييرات مربوط به مجموعــهی كامل صورتهاي
مالي است كه در نمایهی 1 ارائه شده است.
در اســتاندارد حسابداري شــمارهی 1 تجدید نظر
شــدهی 1397 عالوه بر تغییــر عناوین “ترازنامه”
و “صورت جریان وجــوه نقد” به “صورت وضعیت
مالی” و “صــورت جریانهای نقدی”، یک صورت
مالی جدید نیز با عنوان “صورت تغييرات در حقوق
مالكانه” بــه مجموعهی کامــل صورتهاي مالي
اضافه شــده اســت. در این جا الزم به ذکر است،
استانداردهاي حســابداري واحدهاي تجاري را در
ارائهی صورتهــاي مالي ملزم بــه رعایت ترتيب
خاصي نکرده اســت. يعني ميتوان هر یک از این
صورتهای مالی را به عنوان صورت مالی اول، دوم،
…، و پنجم ارائه كرد. در ادامه، هر يك از صورتهاي
مالــي )به جز “صورت جريانهــاي نقدي” كه در
مقالهی بعدی در همین شــمارهی مجله به بررسي
آن پرداخته شــده اســت( به طــور جداگانه مورد
بررسي قرار خواهند گرفت.

صورت وضعيت مالي
در تجدید نظر اســتانداردهای جدید حســابداری
ایــران در راســتای همگرایی با اســتانداردهای بینالمللــی عنــوان “ترازنامــه” بــه “صــورت
وضعيت مالي” تغییر یافته اســت. در اســتاندارد
حســابداري شمارهی 1 مصوب 1379 ،حداقـــل
اقــام الزامي قابل ارائه در ترازنامـــه عبارت بودند
از: الف. داراييهـــاي ثابت مشــهود، ب. داراييهاي
نامشهـــــــود، ج. سرمايهگذاريهـــا، د. موجودي
مواد و كاال، ه. حســابها و اســناد دريافتني تجاري
و ساير حســابها و اســناد دريافتني، و. موجودي
نقد، ز. حسابها و اســناد پرداختني تجاري و ساير
حسابها و اسناد پرداختني، ح. ذخيرهی ماليات، ط.
ذخيرهی مزاياي پايان خدمت كاركنان، ي. بدهيهاي
بلندمدت، ك. سهم اقليت، و ل. سرمايه و اندوخته ها.

جهت مشاهده و دانلود  فایل کامل  PDF  کلیک کنید

لینک دانلود 

دیدگاهتان را بنویسید