گزارشگری مالی

گزارشگری مالی ارا ئه ی صورتهای مالی بـرمبنای استانداردهای جدید حسابداری ایراندر اين مقاله تغييرات استاندارد حسابداري شمارهی1" ارائهی صورتهاي مالي" )تجدید نظر شــدهی۱۳۹۷ )مورد بررسي قرار میگيرد. يكي از…

0 دیدگاه